Зареждане...

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА (МАГАЗИН) GLAMIRA.bg

Въведение

Правила и условия на онлайн търговеца GLAMIRA.bg

1. Въведение

(a) Търговецът е специализиран в производството на бижута и аксесоари, които предлага чрез онлайн магазина GLAMIRA.bg. Тези общи права и условия важат за всички покупки на стоки и услуги на клиента от продавача, освен ако изрично не е споменато нещо друго.

(b) Чрез тези правила и условия клиентът е определен като физическо лице, което влиза във взаимоотношения с продавача единствено за лични и частни нужди, не за търговска дейност или дейност на свободна практика, в която клиентът може да е включен при други обстоятелства. Изпълнителят по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо лице, юридическо лице или сдружение на юридически лица, влизащи в сделка като част от своята търговска дейност или дейност на свободна практика.

(c) Всяко отклонение, противоречие или допълнение към някои от следните правила или условия ще направи договора невалиден, освен ако предварително не е уговорено друго между купувача и продавача.

(d) Запазваме си правото да преразглеждаме тези Правила и условия като променяме и самата страница. Новите правила ще заменят всички предходни версии на Правилата и условията.

(e) Използването на уебсайта (включително достъпа, сърфирането или регистрацията на сайта) потвърждава безусловно съгласие и обвързване с тези Правила и е обект на постоянно съблюдаване на тези Правила.

2. Сключване на договор

(a) Офертата на продавача подлежи на промяна по всяко време, без задължението за предизвестие, по усмотрение на продавача. Полагаме всички усилия да представим реалния цвят, модел и дизайн на продуктите на Glamira на снимките, качени на уебсайта, но все пак могат да се получат различия поради технически ограничения на възможностите за възпроизвеждане на цветовете от компютърното Ви оборудване. Съответно Glamira при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е грешки или неточности на снимките или графичните изображения на продуктите, показани на сайта. Ако имате въпроси относно продуктите, винаги можете да се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти по имейл на service@glamira.bg.

(b) Потвърждаването на поръчката означава пълното приемане и съгласие на купувача с цялостта на Правилата и условията. Всички поръчки се извършват онлайн на уебсайта Glamira. Сделката представлява обвързващо споразумение за сключване на договор за покупка на продуктите. Натискайки линка "Изпрати поръчката" по време на процеса на оформяне на поръчката на уебсайта на Glamira, клиентът прави обвързваща поръчка за всички продукти, намиращи се в количката. Поръчката не може да бъде променяна или анулирана освен при експресните условия, уточнени в Правилата и условията.

(c) Клиентът ще бъде информиран по имейл веднага щом получим направената поръчка. Внимание: получаването на този първи имейл не означава, че е сключено споразумение. Споразумението е сключено при изпращане на имейла с потвърждение на поръчката или при освобождаване на продуктите за доставка.

(d) Освобождаването на поръчаните продукти за изпращане от продавача също представлява част от приемането на поръчката. Продавачът си запазва правото да отказва поръчки, без да дава обяснение за това.

(e) Приемането на поръчката ще бъде направено с уговорката, че в случай на грешна или неизвършена доставка към продавача, той може да не достави или да достави частично поръчката. Това важи само в случаите, когато продавачът е сключил определена сделка (хеджиране), която не може да бъде изпълнена от конкретния подизпълнител без собствена вина. Продавачът ще положи всички усилия за набавяне на съответните продукти. Ако продуктите не могат да бъдат набавени, Glamira бързо ще възстанови платената сума, в случай, че я е получила. Ако продуктите не са в наличност или са частично налични, клиентът ще бъде информиран своевременно за това.

(f) След като договорът бъде сключен и продуктите са поръчани онлайн, текстът на договора, заедно със законово обвързващите правила и условия ще бъдат изпратени на клиента по имейл. Данните, регистрирани на уебсайта, представляват доказателство за сключените сделки между Glamira и нейните клиенти. В случай на спор между Glamira и някой от нейните клиенти относно сделка, направена на уебсайта, данните, регистрирани от Glamira, се считат за безспорно доказателство за съдържанието на сделката.

3. Запазване на собствеността и отказ от договора

(a) По отношение на клиентите: Поръчаните продукти остават притежание на продавача до получаване на плащане на цялата им стойност. По отношение на изпълнителите: Продавачът си запазва правото на собственост върху стоките до пълното уреждане на всички претенции, възникнали при продължаващите бизнес отношения.

(b) В случай на нарушаване на договора от страна на клиента (по отношение на неизвършване на плащането, фалшифициране на информация по отношение на кредитоспособността или законовите процедури, или откриването на производство по несъстоятелност срещу имуществото на клиента) продавачът има правото да прекрати договора и да поиска връщане на стоките по всяко време, ако клиентът не е успял да извърши - или е извършил само частично - плащане за поръчаните продукти.

(c) Изпълнителят има право да препродава стоките при извършване на дейността си; но той прехвърля едва сега всички задължения на продавача; сумата ще бъде окончателната стойност по фактурата, включваща всички разходи, възникнали при препродажбата на стоките на клиента или на трети страни. Продавачът приема прехвърлянето. След изпълняване на възложеното, изпълнителят има право да получи плащането. Продавачът си запазва правото да се намеси, ако изпълнителят не изпълнява задълженията си коректно или закъснява с плащането.

(d) При искане от страна на клиента продавачът е задължен да освободи капарираната сума, ако стойността й надвишава сумата, получена от нас от купувача с повече от 10%. Въпреки това продавачът си запазва правото да избере кои капарирани суми да бъдат освободени и кои не.

4. Плащане

(a) Цените са обект на промени. Изчисляването на цените се извършва въз основа на ценовия лист и отстъпките, валидни в деня на изпращане или извършване на услугата, плюс стойността на данъка добавена стойност (ДДС), както е обявено от продавача.

(b) По отношение на договорите на дълги разстояния: Ще бъдат добавени допълнителни транспортни такси, както е посочено в прегледа на транспортните разходи (вижте Раздел 6: Доставка). Тази сума ще бъде дължима от клиента като допълнение към цената, включително и данъка, за поръчаните продукти.

(c) Клиентът има право на прихващане, когато надлежно са установени насрещните вземания, както и получено потвърждение от страна на продавача. Клиентът може да упражнява правото си да откаже изпълнение само когато насрещният иск произлиза от едно и също договорно отношение.

5. Начини на плащане и разходи за доставка

(a) Клиентът може да извърши плащането с всички основни кредитни карти като Visa, MasterCard и American Express. Приемат се плащания чрез PayPal, както и аванси. Продавачът си запазва правото да не приема определени методи на плащане.

(b) Плащанията през кредитните карти и PayPal се извършват в британски паунди (GBP).

(c) По отношение на плащанията през PayPal: клиентите трябва да са регистрирани на PayPal.co.uk. Избирайки PayPal като начин на плащане, клиентът се съгласява с Общите правила на PayPal, ако няма друго споразумение, и ако няма нещо специфично заявено в информацията за продукта, продуктите ще бъдат изпратени веднага щом пълната сума постъпи в PayPal акаунта на продавача.

(d) Разходите за доставка се изчисляват като обща сума от таксите за доставка на продавача. Повече информация ще откриете в раздел Доставка.

6. Доставка

(a) Всички цени са с включен ДДС (където е приложим) и не съдържат разходите за доставка, освен ако не е упоменато друго. Изпращането и доставката не се облагат с данъци. Имайте предвид, че може да се наложи плащането на международни митнически такси, които ще доведат до промяна в цената на доставката. Освен това в случаите на връщане на продукти продавачът си запазва правото да таксува клиента с £8 за транспортни разходи, ако връщането не отговаря на условията, заявени изрично в Политиката за връщане на стоки.

(b) Когато при поръчка даден продукт на Glamira не е в наличност, продавачът ще поръча избраните продукти възможно най-бързо, ще информира клиента веднага и ще упомене вероятната дата на доставка. За ускоряване на доставката тези продукти са маркирани със сигнална система. Продуктите, чието време за доставка е маркирано в зелено, са налични и/или могат да бъдат произведени бързо.

(c) Продавачът си запазва правото - при определени обстоятелства - да доставя пратки с продукти на части. В такива случаи ще бъде направено най-доброто за клиента и няма да бъдат начислявани допълнителни такси.

7. Прехвърляне на отговорността

(a) По отношение на клиента: Клиентът има задължение да провери доставения продукт(и) веднага след получаването му, за да се увери, че отговарят на направената поръчка. При наличие на несъответствие клиентът не трябва да приема пратката и трябва да опише какъв е проблемът (следи от действия, повреден продукт, липсващ продукт, продукти, различни от поръчаните и/или посочените в документа за доставка) като ги опише директно в документа, предоставен му от куриера. Имайте предвид, че рискът от случайна загуба или щета на закупените стоки - включително и при прехвърлени сделки - се прехвърля на клиента в момента, в който продуктът е предаден.

(b) По отношение на изпълнителите: Рискът от случайна загуба или щета на продуктите се прехвърля на изпълнителя при предаване или в случай на прехвърлени сделки, при предаване на продуктите на куриер, транспортна компания или всяка друга страна, отговорна за доставката. Отказът за приемане на доставката на продуктите от клиента или изпълнителя ще се счита за предаване на стоката.

(c) След като направите поръчката, в имейла с потвърждение, който ще получите, освен информацията със страницата на продукта, страницата за плащане и цената на продукта, ще получите и информация за “митническите такси” (ако има такива), прилагани при внос или износ във Вашата държава. Правейки поръчка, клиентът дава безусловното си съгласие за Общите правила и потвърждава, че плащането на всички допълнителни такси е негова отговорност.

8. Право на отказ от страна на клиента

(a) Политика за връщане

(i) Ако продавачът не може да спази предварително определената дата на доставка, той трябва да информира клиента за това в определеното време. В случаите на нарушаване работния процес на продавача, когато той не носи отговорност за възникналите обстоятелства, или нарушаване на договорките с подизпълнители, времето за доставка трябва да бъде удължено съгласно продължителността на тези прекъсвания/проблеми. Клиентът има право да се откаже от договора, без да обяснява причината за това, като върне продуктите и изпрати Формуляра за връщане на стоки на продавача в период до 60 дни след получаване на продуктите, ако условията на Политиката за връщане са спазени. Това не важи за продукти, специално произведени според определени изисквания или спецификации на клиента.

(ii) Времето започва да тече след получаването от продавача на писмените инструкции на клиента за анулиране на поръчката (при случаите, когато една поръчка е изпратена на части, времето започва да тече при получаване на първата част на поръчката) и не преди продавачът да е изпълнил задължението си да информира или друго негово законно задължение. За да бъде разгледано искането Ви за отказ без закъснение, е достатъчно да изпратите молбата си и да ни върнете продуктите в определеното време.

Искането за отказ трябва да бъде адресирано до:

GLAMIRA.bg

GLMR EOOD,
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
Sofia 1756, България
Phone: 0800 46 166
Email: service@glamira.bg

(b) Последствия от отказа:

(i) За да бъде отказът приключен успешно, всички продукти или средства, преминали между двете страни по време на сделката трябва да бъдат върнати, като ако са получени ползи (например лихви) то те следва да бъдат предадени. Ако клиентът не е в състояние да върне продуктите, или върне само част от тях, или ги върне повредени, клиентът трябва да обезщети продавача за пълната подмяна на продуктите, ако клиентът е използвал закупения продукт недобросъвестно или за лична изгода по неприемлив начин и това няма да се отрази на валидността и ефективността на правото за отмяна на компрометираността . Няма да се търси компенсация за продукти, които са използвани по предназначение.

(ii) Разходите по връщането на продуктите са за сметка на клиента. Имайте предвид, че продавачът не може да приеме пратката с върнатите продукти, ако пакета е без печат или недобре опакован.
Продавачът трябва да започне обработката на искането за връщане на продуктите в рамките на 2 - 4 работни дена след получаването на продукта. Продавачът ще се погрижи продуктите,които не могат да бъдат изпратени по пощата, да бъдат получени чрез наложен платеж.
Продавачът трябва да изпълни задължението си за възстановяване на сумата в срок от 30 дни след изпращане на декларирания отказ, или в рамките на 30 дни след връщане на продуктите. Продавачът има правото да определи по свое усмотрение дали продуктите върнати на Glamira са в запазено състояние. Продавачът не носи отговорност, ако продуктите, които клиентът желае да върне са загубени, изпратени погрешно или доставени късно; клиентът носи отговорността за избрания метод на доставка.

(iii) Правото за връщане на стоки не важи при следните продукти:
Продукти направени по определени спецификации на клиента или отговарящи на специфични изисквания, не могат да бъдат изпращани обратно.

9. Връщане на продукти

(a) Ако клиентът е физическо лице, правещо лична поръчка без намерение за търговска или бизнес дейност като самоосигуряващо се лице, то той/тя е потребител и следователно има право на отказ и връщане на продукта както е посочено по-долу. Упражнявайки правото си на отказ съгласно Раздел 8 на тези Правила и условия, клиентът е задължен да върне продуктите в първоначалното им състояние и опаковка.

(b) Заявяването на отказа не се облага с такса за клиента само ако продуктите не са гравирани и не са персонализирани. В противен случай клиентът се съгласява, че продавачът ще го таксува 30% от стойността на поръчката.

10. Гаранция

(a) Доставените продукти могат да се различават от показаните в интернет, като клиентът е този, който трябва да провери информацията за продукта точно, преди да направи и потвърди поръчката (виж Раздел 2 на Правилата и условията).

(б) При предявяване на искане по гаранцията, продавачът може първоначално да предложи избор на клиента между поправка на продукта или замяна. Продавачът може да откаже избрания вид на изпълнение, ако е неоправдан като разход или ако другият вид изпълнение не носи значителни вреди на клиента. В случаите с изпълнители, продавачът избира първоначално дали да извърши поправка или замяна на продукта съгласно гаранцията.

(c) Ако не последва извършване на определеното действие, клиентът може да предяви намаление на цената или анулиране на споразумението (отказ). При продукти с малки дефекти, клиентът няма право на отказ - имайки предвид взаимния интерес. Във всички случаи на жалби за щети срещу договорния партньор, вместо извършване на доставка или услуга клиентът може да поиска компенсация за направените разходи по приемането на доставката и които клиентът е длъжен да направи. Ако клиентът търси компенсация за вредите, се прилагат ограниченията на отговорността от Раздел 11/a на тези Правила и условия.

(d) В случаи на открити дефекти на продукта клиентът би трябвало щателно да го провери и да спази изискването за уведомяване. Изпълнителите в частност са задължени да съобщят за видими дефекти на доставените продукти възможно най-бързо, в рамките на две седмици от получаването им; при неспазване на това изискване гаранцията става невалидна. Навременното изпращане на дефектни продукти или бързото уведомяване, че продуктите са повредени, ще бъде прието като действително, валидно искане, при условие, че е предявено в срок. Изпълнителят е отговорен за отправяне на всички необходими уведомявания, в частност информация за дефектите и датата, на която са възникнали, като изпрати информацията за щетите навреме.

(e) Ако купувачът е изпълнител, единствено описанието на продукта от производителя ще бъде критерият за установяване дали качеството на продуктите отговаря на установените стандарти. Никакви други публични изявления, препоръки или реклами на производителя няма да бъдат приемани като задължителни описания на продуктите.

(f) Гаранцията важи 2 години след датата на получаване на продуктите. Тези две години гаранция не важат, ако клиентът умишлено неглижира грижите за продукта. Горните ограничения на отговорността не важат в случай на загуба, произтичаща от насилствена смърт, физическо нараняване или влошаване на здравето.

(g) Продавачът не сключва никакви правно обвързани гаранции с клиента, освен ако не е договорено друго. Гаранцията на производителя остава незасегната.

11. Ограничаване на отговорността

(a) В случай на леко нарушаване на задълженията, отговорността на продавача и отговорността на подизпълнителите трябва да бъде ограничена до предвидимата, заложена в договора, незабавна средна щета съгласно вида на продукта. Това се прилага и в случаите на малки нарушения на задълженията от законните представители и представители на продавача. Продавачът не е отговорен в случаите на обичайно небрежно нарушаване на другите задължения по договора. Продавачът е отговорен при нарушаване на заложените в договора правни позиции на клиента. Правни позиции по договора са тези, с които договорът трябва да гарантира на подписалите го изпълнението на предмета му. Продавачът също така носи отговорност за всяко нарушение на задълженията, позволяващи осъществяването на договора в съответствие с правилата на първо място и на чието спазване потребителят редовно се доверява.

12. Политика за поверителност

Моля, преди да използвате този уебсайт, прочетете пълния текст на нашата Политика за поверителност и защита на личните данни. Когато предоставяте ваша лична информация на Сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

GLAMIRA обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните - (EU) 2016/679 , “Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които GLAMIRA обработва:

 • Вашата контактна информация - имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес
 • Вашият IP адрес
 • Данни за поръчката, включително начина на плащане и номера на транзакцията
 • История на вашата поръчката.
 • Информация свързана с предоставяне на услугата - всякакъв вид комуникация и кореспонденция между вас и нашия отдел за обслужване на клиенти.
 • В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от вас да ни предоставите допълнителни данни от вашата лична карта, за да удостоверите вашата самоличност.
 • В ограничен брой случаи можем да ви поканим да ни предоставите вашите снимки, видеоклипове и др. и в случай, че изрично сте заявили желание за участие в някоя от нашите томболи, кампании или други събития.
 • GLAMIRA си запазва правото да изпраща до всички свои клиенти покани за участие в проучвания за клиентска удовлетвореност. Участието винаги е само възможност по желание.
 • GLAMIRA не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

 • GLAMIRA обработва вашите лични данни, необходими за изпълнението на вашия договор за покупка от нашия сайт.
 • GLAMIRA обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка.
 • За целите на ясната и точна комуникация с вас относно състоянието на поръчката.
 • За целите на гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите
 • За целите на нашите проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство - за да можем да декларираме и да отчитаме продажбите си.
 • При извънредни обстоятелства, GLAMIRA може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение GLAMIRA може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или лотарии, само в случаите, когато клиентите изрично заявят желание за участие в тях.
 • За да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато клиентите дават съгласието си за това.

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

GLAMIRA съхранява личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията на нашия сайт, до момента, до който профилът ви е активен.

GLAMIRA съхранява личните ви данни за срока на производството и доставката на поръчаните от вас продукти, за срока, посочен в Условията за връщане, но не по-дълъг от 2 години или при по-дълга гаранция, за срока на гаранционната отговорност.

В случай че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

Потенциални получатели на вашите лични данни:

GLAMIRA не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи:

GLAMIRA предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия продукт.

При извънредни обстоятелства GLAMIRA може да потвърди личните Ви данни пред доставчиците на платежни услуги с цел предотватяване на финансови измами или кражба на самоличност.

Когато специален закон изисква това, GLAMIRA прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни и други държавни органи, както и към доставчиците на счетоводни услуги.

Вашите права като субект на данни - по всяко време, вие имате право да:

 • Да поискате достъп до Вашите лични данни, които GLAMIRA обработва, както и да получите копие от тях.
 • Да поискате изтриването на личните Ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
 • Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
 • За да упражните някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на service@glamira.bg Ще ви отговорим в най-кратък срок.
 • По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, който ще намерите, отбелязан по-долу.

Нашите препоръки към вас с оглед защитата на вашите данни:

 • Пазете Вашата парола и не я споделяйте с трети лица. Когато използвате обществен компютър (напр. в библиотека или интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезнали от профила си, преди да изключите компютъра.
 • GLAMIRA гарантира, че няма да контактува с трето лице, различно от това, посочено в тази декларация за поверителност, относно поръчката Ви.
 • GLAMIRA гарантира, че не изисква от клиентите си да разкриват паролата си при използване на уебсайта. GLAMIRA не изисква от клиентите си да разкриват банковите си сметки или други финансови инструменти. Всяко подобно искане, направено по телефона, чат или електронна поща, трябва да се игнорира.

Ако някой е отправил такова искане към Вас, моля, свържете се незабавно с GLAMIRA.

Как защитаваме Вашите лични данни?

GLAMIRA гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

GLAMIRA е прие свои вътрешни етични правила за обработка на лични данни, а нашите служители преминаха специално обучение относно общите принципи на Правото на защита на личните данни, както и конкретните задължения на компаниите и техните служители, във връзка с правилното прилагане на изисканията на Общия Регламент за защита на данните

Ние защитаваме нашия уебсайт и останалите ни информационни системи, чрез използване на най-съвременните технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Независимо от редовните проверки, нека имаме предвид, че гарантирана защита срещу всички заплахи никъде не би могла да бъде осигурена.

Кой е отговорен за обработването на Вашите лични данни?

Всички дружества от групата GLAMIRA работят като съвместни администратори по смисъла на Общия регламент за защита на данните - (EU) 2016/679 - чл. 26.

Всички дружества от групата GLAMIRA обработваме личните данни на нашите клиенти съгласно нарочно подписано споразумение между нас. Ние събираме едни и същи категории лични данни на нашите клиенти, съхраняваме ги само за целите, посочени в тази Политика за поверителност. GLAMIRA гарантира, че всички дружества в групата са предприели едни и същи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Отговорно лице за обработването на вашите лични данни

Вашата държава

Отговорно лице за обработването на вашите лични данни

Интернет страница и контактна информация

Отговорен орган, към който можете да подадете жалба

Германия
Австрия
Швеция
Белгия
Холандия
Италия
Унгария
Испания
Румъния
Полша
Словакия
Ирландия
Литва
Португалия

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Германия

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Федерален комисар за защита на данните и свобода на информацията
Husarenstraße 30 53117 Bonn

e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Компетентността за разглеждане на жалби е разпределена между регионални комисари, чиито списък можете да откриете тук https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

България
Хърватия
Чехия
Дания
Естония
Финландия
Франция
Латвия
Малта
Словения
Сан Марино
Държава Ватикан
Бразилия
Мексикански
Аржентина
Колумбия
Перу
Боливия
Еквадор
Хондурас
Доминиканска република
Гватемала
Коста Рика
Уругвай
Чили
Китай
Япония
Молдова
Сингапур
Нова Зеландия
Черна гора
Виетнамски
Индия
Обединени арабски емирства
Южна Африка
Хонг Конг
Сърбия
Канада

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, България

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/

Швейцария
Лихтенщайн

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Швейцария

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Федерален Комисар по защита на данните - https://www.edoeb.admin.ch

Австралия

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Австралия

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Австралийски Информационен Комиса - https://www.oaic.gov.au/

САЩ
Гренландия
Френска Гвиана
Гваделупа
Мартиника
Британски Вирджински Острови
Острови Туркс и Кейкос
Сан Пиер и Микелон
Фарьорски острови
Гибралтар
Острови Кук
Кирибати
Маршалови острови
Федерални щати на Микронезия
Науру
Палау
Френска Полинезия

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, САЩ

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Федерален Търговски Комисар - https://ftccomplaintassistant.gov

Турция

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Турция

https://www.glamira.com.tr

PНационален Орган по защита на данните https://www.kvkk.gov.tr/

Норвегия

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Норвегия

https://www.glamira.no

Великобритания

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Великобритания

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Промяна на Общите правила и условия

(a) Продавачът си запазва правото да променя тези Общи правила и условияпо всяко време като известява клиентите си минимум 2 седмици преди промените да влязат в сила. Това предварително уведомяване ще бъде под формата на публикуване на променените Общи правила и условия на уебсайта GLAMIRA.bg като се упоменава датата, от която промените влизат в сила.

(b) Ако клиентът не регистрира несъгласието си с промените в срок от 2 седмици от публикуването им, променените правила и условия ще бъдат считани за приети. Забележка: Двуседмичният период на уведомяване ще бъде стриктно спазен.

14. Заключителни разпоредби

(a) Прилагат се законите на Федерална Република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. За клиенти, които не влизат в договора за професионални или търговски цели, тези закони се прилагат само ако защитата, гарантирана от задължителните разпоредби на законодателството на държавата, в която живее клиента не е оттеглена.

(b) Ако клиентът е бизнесмен, юридическо лице или публично дружество, мястото при евентуален спор по договора е компетентният съд на територията на мястото на стопанска дейност на продавача, освен ако не е договорено друго. Продавачът си запазва правото да съди изпълнителя в съд по неговото местожителство или място на стопанска дейност.